Jesteś na
KKS Granica > ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU

Zachęcamy do wstępowania w poczet Członków Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica Kętrzyn ! Zostając Członkiem masz realny wpływ na życie i zmiany w Klubie!

Wstępując w struktury klubu sportowego Granica Kętrzyn, będziesz miał swój głos w sprawach dotyczących działalności klubu. Ponadto będziesz mógł uczestniczyć we wszelakich imprezach organizowanych przez klub. Ale przede wszystkim dołożysz swoją cegiełkę w drodze do jego rozwoju.

Koszty z tytułu bycia w strukturach klubu to  60 złotych na rok. Istnieje również możliwość opłat comiesięcznych w kwocie 5 złotych.

Płatność na konto KKS Granica Kętrzyn : 85 1240 5774 1111 0010 6582 0334 (Bank Pekao O/Kętrzyn)

z dopiskiem za jaki okres dokonywana jest płatność.

Zatem zachęcamy raz jeszcze do wstąpienia do struktur klubu.

Pokaż, że los klubu nie jest Ci obojętny. Weź los klubu w swoje ręce!

Co zrobić, aby zostać członkiem KKS Granica Kętrzyn?

1. Wypełnić deklarację członkowską (do pobrania tu :

http://kksgranicaketrzyn.pl/wp-content/uploads/2019/02/deklaracja-członkowska-KKS-Granica.docx

lub od początku rundy wiosennej możliwa będzie do pobrania w kasie stadionu w dniu meczu).

2. Zapoznać się ze Statutem Klubu, a w szczególności z prawami i obowiązkami członków (znajdziesz je na dole strony),
3. Wypełnioną oraz podpisaną deklarację przesłać pocztą na adres klubu lub przekazać osobiście członkowi Zarządu w dniu meczu,
4. Po przekazaniu deklaracji, zostanie ona przedłożona Zarządowi, który podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu,
5. Po uzyskaniu akceptacji każda osoba zostanie poinformowana osobiście o przyjęciu na członka klubu sportowego KKS Granica Kętrzyn. W momencie przyjęcia w struktury klubu, każdy zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu.

 


STATUT Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica Kętrzyn

(wybrane fragmenty)

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2. Małoletni mogą zostać członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Klubu zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 11

1. Kandydat na członka Klubu składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Klubu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma w szczególności prawo:

a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

b) wybierania i bycia wybranym do władz Klubu,

c) zgłaszania do władz Klubu wniosków związanych z jego działalnością,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub.

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a) przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

b) regularnie opłacać składki członkowskie,

c) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,

d) godnie reprezentować Klub i dbać o dobre imię Klubu,

e) dbać o mienie Klubu oraz reagowanie na ujawnione przypadki marnotrawienia i niegospodarności w tym mieniu.

§ 13

1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) skreślenia z listy członków za nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

e) wykluczenia.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a) – d) stwierdza Zarząd.

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

b) postępowania, które godzi w dobre imię Klubu,

c) działania na szkodę Klubu.

4. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Klubu za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Klubu.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 13.

4. Członek wspierający nie posiada prawa wybierania i bycia wybranym do władz Klubu.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce za-mieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Klubu.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Klubu godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13 ust. 3.

§ 16

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Klubu. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Klubu.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Klubu może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Klubu stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Klubu ma prawo udziału w pracach wszystkich władz Klubu z głosem doradczym.

 

Top