Jesteś na
KKS Granica > Statut

STATUT KĘTRZYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „GRANICA” W KĘTRZYNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” w Kętrzynie, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem.

2. Dopuszczalne jest używanie nazwy skróconej KKS „Granica” Kętrzyn.

3. Siedzibą Klubu i jego władz jest miasto Kętrzyn.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Klub opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§4

1. Barwami Klubu są kolory: biały, niebieski i zielony.

2. Emblematem Klubu jest polska tarcza herbowa z trzema pochyłymi pasmami w kolorach: białym, niebieskim i zielonym oraz literą „G” w środku.

§5

1. Klub może być członkiem związków sportowych.

2. O przystąpieniu do związku sportowego bądź wystąpieniu z niego decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6

Celem klubu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności prowadzenie działalności sportowej.

§7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) promowanie sportu, tj. wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,

2) prowadzenie działalności sportowej w różnorodnych dyscyplinach sportowych,

3) ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników,

4) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz uczestniczenie w tego typu imprezach organizowanych przez inne podmioty,

5) organizowanie szkoleń sportowych oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,

6) podejmowanie innych przedsięwzięć sprzyjających realizacji celów statutowych Klubu.

§8

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą rozumianą, jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której cały dochód przeznacza się wyłącznie na prowadzoną przez Klub działalność pożytku publicznego.

2. Klub nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego władz lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2. Małoletni mogą zostać członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Klubu zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 11

1. Kandydat na członka Klubu składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Klubu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma w szczególności prawo:

a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

b) wybierania i bycia wybranym do władz Klubu,

c) zgłaszania do władz Klubu wniosków związanych z jego działalnością,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub.

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a) przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

b) regularnie opłacać składki członkowskie,

c) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,

d) godnie reprezentować Klub i dbać o dobre imię Klubu,

e) dbać o mienie Klubu oraz reagowanie na ujawnione przypadki marnotrawienia i niegospodarności w tym mieniu.

§ 13

1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) skreślenia z listy członków za nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

e) wykluczenia.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a) – d) stwierdza Zarząd.

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

b) postępowania, które godzi w dobre imię Klubu,

c) działania na szkodę Klubu.

4. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Klubu za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Klubu.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 13.

4. Członek wspierający nie posiada prawa wybierania i bycia wybranym do władz Klubu.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce za-mieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Klubu.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Klubu godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13 ust. 3.

§ 16

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Klubu. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Klubu.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Klubu może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Klubu stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Klubu ma prawo udziału w pracach wszystkich władz Klubu z głosem doradczym.

IV. WŁADZE KLUBU

§ 17

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Wyboru Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Klubu w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję. Kadencja trwa do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Klubie,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

d) naruszenia zakazów wynikających z § 23 ust. 1 lub § 27 ust. 2.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 19

1. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

3. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, zaś termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku.

5. Do wniosku o zwołanie Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

c) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,

d) wybór Prezesa i członków Zarządu,

e) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalenie Statutu Klubu lub jego zmiany,

g) nadanie członkostwa honorowego, w tym godności Honorowego Prezesa Klubu,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,

j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do związków sportowych,

l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu.

3. Walne Zebranie otwiera Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

4. Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący wybrany spośród członków obecnych na Zebraniu.

5. Przebieg Walnego Zebrania protokołuje osoba wybrana spośród członków obecnych na Zebraniu.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród członków Zarządu Sekretarza i Skarbnika.

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.

5. W przypadku zmniejszenia się stanu liczbowego członków Zarządu w sposób uniemożliwiający jego funkcjonowanie Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 23

1. Członkiem Zarządu nie może być:

a) członek Komisji Rewizyjnej,

b) osoba pozostająca z innym członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,

c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa, tj.:

a) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

b) oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec innego członka Zarządu.

§24

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja celów działania Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Klubu i zarządzanie jego majątkiem,

c) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

e) składanie sprawozdań z działalności Klubu i Zarządu,

f) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków i ustania członkostwa,

g) podejmowanie decyzji w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia członka zwyczajnego z obowiązku uiszczania składek na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków,

h) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu,

i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

j) uchwalanie regulaminów dotyczących działalności sportowej,

k) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru delegatów na walne zebrania związków sportowych, których Klub jest członkiem,

l) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§26

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej w szczególności należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

§27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

a) członek Zarządu,

b) osoba pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym po-życiu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,

c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Członek Komisji Rewizyjnej, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa, tj.:

a) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

b) oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

 

V. MAJĄTEK KLUBU I FUNDUSZE

§ 28

1. Majątek Klubu stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Klubu.

2. Źródłami powstania majątku klubu są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje,

c) darowizny, zapisy, spadki,

d) dochody z majątku,

e) dochody z własnej działalności statutowej,

f) inne wpływy.

3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na ten rachunek.

4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29

Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Klubu w stosunku do jej członków, członków władz Klubu lub pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ich osobami bliskimi,

2) przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków władz Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków władz Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie władz Klubu lub pracownicy Klubu oraz ich osoby bliskie.

§ 30

Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Skarbnik.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 31

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w po-rządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku klubu.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 32

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio, przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),

c) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.).

Top