PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 29.06.2018

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KĘTRZYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „GRANICA” w KĘTRZYNIE

w dniu 29 czerwca 2018r. (piątek) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie – sala konferencyjna hali sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a

I termin: godz. 16.00, II termin: godz. 16.30

 1. Otwarcie Walnego przez Prezesa Zarządu KKS Granica.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).
 7. Przedstawieni protokołu Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 8. Głosowanie nad uchwałami:
 9. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi KKS Granica.
 10. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu KKS Granica za 2017 rok.
 11. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku
 12. Uchwała w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr 2/11/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
 13. Przyjęcie rezygnacji członka Zarządu.
 14. Wybory uzupełniające – uzupełnienie składu Zarządu.
 15. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
 16. Wolne wnioski – sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

Andrzej Degórski

            Prezes KKS Granica